Rezultate ale activităților operaționale din perioada de raportare 1.10.2011-29.02.2012

 

A3. Derularea unei campanii de sensibilizare pentru combaterea stereotipurilor de gen în societate, promovarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale, respectând Manualul de Identitate Vizuală

La data de 24 octombrie 2012 a fost inaugurat Centrul de Formare şi Dezvoltare Profesională pentru Femei unde se desfăşoară activităţi ce au ca scop prevenirea discriminarii pe criterii de gen pe piaţa muncii, în vederea asigurării accesului egal la ocupare şi dezvoltare profesională a femeilor şi a promovării principiilor incluziunii sociale şi egalităţii de şanse. În cadrul centrului sunt  susţinute 6 cursuri de formare profesională destinate femeilor, dar şi privind diminuarea stereotipurilor de gen, destinate femeilor, operatorilor mass-media şi reprezentanţilor autorităţilor locale.

La sfârşitul primului an de implementare a fost organizată o conferinţă de presă în care s-au prezentat activităţile şi rezultateleobţinute în perioada decembrie 2010 – decembrie 2011 la care au luat parte reprezentanţi ai mass mediei locale. Evenimentul a constituit un prilej de bilanţ subliniind meritele rezultatelor celor 3 activităţi de cercetare desfăşurate în primul an de proiect, precum şi demararea celor 3 activităţi cu implicaţii majore pentru grupul ţintă: oferirea de burse sociale, oferirea de subvenţii pentru formare profesională şi furnizarea cursurilor gratuite de formare profesională, specializările formator, animator socio – educativ, competenţe sociale şi civice şi competenţe antreprenoriale.

 

 

A10. Realizarea unui ghid de bune practici in 4000 de exemplare privind combaterea stereotipurilor de gen în societate şi promovarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale

 

Prin efortul conjugat al experților din cele 3 regiuni de proiect a fost elaborat ghidul de bune practici privind combaterea stereotipurilor de gen în societate şi pentru promovarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale. Ghidul a fost editat şi multiplicat în 4000 de exemplare şi 1000 DVD-uri, exemplare ce se vor distribui beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului pe perioada derulării proiectului şi după terminarea acestuia.

 

Ghidul are o structură ce include 5 capitole:

-          un prim capitol este strict teoretic, introduce conceptele şi contextul legislativ privind promovarea şanselor egale şi combaterea stereotipurilor de gen (fenomenul discriminării, stereotipurile de gen, contextul europen şi contextul national);

-          celelalte patru capitole dezvoltă premisele teoretice, pentru a insista ulterior asupra exemplelor de bune practici din spaţiul românesc în raport cu patru contexte diferite: contextul relaţiilor interpersonale, contextul organizaţional, contextul politic şi cel al mass- mediei.

 

A13. Acordarea a 2500 burse sociale studentelor la master aflate în situaţii sociale defavorizate în vederea participarii la programe de masterat.

 

În perioada octombrie 2010 – februarie 2012 au fost acordate 599 burse la UAIC, 164 de burse la UVT şi 269 burse la UBB. În total, au fost acordate 1032 burse pe semestrul I.  

A14. Acordarea a 500 de subvenţii mamelor aflate în concediu de creştere a copilului până la 2/3 ani sau care se află în situaţii care necesită ajutor social, pentru absolvirea unui curs de formare/dezvoltare profesională şi calificare/ recalificare profesională.

 

Numărul total de dosaredepuse de persoanelecare au solicitat o subvenţiepentruefectuareaunui curs de formare/ dezvoltareaprofesionalăsaucalificare/recalificareeste de:

-       114 dosare la DAC Iaşi,

-       22 dosare la DASC Timişoaraşi

-       19 dosare la DASM Cluj-Napoca. 

Dintreacesteacaurmare a completăriidosarului cu toatedocumentelenecesare, au fostacordateînperioadaraportată 7 subvenţiipentrufrecventarea de cursuri de formare/ dezvoltareprofesionalăîn 2 din regiunile implicate in proiect

 

A15. Furnizarea cursurilor de formare profesională către femei active şi femei care intră sau revin pe piaţa muncii după perioade prelungite de ingrijire şi susţinere a copiilor şi familiei

 

În această perioadă a demarat activitatea de formare profesională, conform curricula aprobate.

În perioada raportată au fost furnizate cursuri de formare în cele 3 centre universitatre partenere după cum urmează:

-       la Iaşi, câte o serie pentru toate cele 4 cursuri autorizate: formator, animator socio-educativ, competenţe cheie comune mai multor ocupaţii- competenţe sociale şi civice, competenţe cheie comune mai multor ocupaţii- competenţe antreprenoriale;

-       la Timişoara,câte o serie pentru toate cele 4 cursuri autorizate: formator, animator socio-educativ, competenţe cheie comune mai multor ocupaţii- competenţe sociale şi civice, competenţe cheie comune mai multor ocupaţii- competenţe antreprenoriale;

-       la Cluj-Napoca, câte o serie pentru  3 cursuri autorizate: formator, animator socio-educativ, competenţe cheie comune mai multor ocupaţii- competenţe sociale şi civice, (competenţe cheie comune mai multor ocupaţii- competenţe antreprenoriale urmează să se desfăşoare în perioada aprilie –mai ca urmare a opţiunilor beneficiarelor înscrise).